EVACARMAT

EVACARMAT Honda Custom Car Mats for Civic VI ั…ะตั‚ั‡ะฑัะบ (1995 - 2000) in the interior and boot made of innovative EVA material, a unique cellular structure that does not allow dust, dirt and water to spread through the cabin and trunk. Car mats are furnished with a unique CELL-CLEAN system with innovative cell technology and honeycomb structure. That enables collecting a considerable quantity of water, dirt and dust in the mat's cells.

EVACARMAT Honda Custom Car Mats for Civic VI ั…ะตั‚ั‡ะฑัะบ (1995 – 2000) in the interior and boot made of innovative EVA material, a unique cellular structure that does not allow dust, dirt and water to spread through the cabin and trunk. Car mats are furnished with a unique CELL-CLEAN system with innovative cell technology and honeycomb structure. That enables collecting a considerable quantity of water, dirt and dust in the mat’s cells.

Moreover, EVACARMAT Honda Custom Car Mats for Civic VI ั…ะตั‚ั‡ะฑัะบ (1995 – 2000) production is a bright, practical and modern solution to protect the car from dirt. EVACARMAT custom car floor mats, designed specifically for the style and moulded to the vehicle’s shape. Our cargo mats match all the floor curvatures to the maximum and keeping them clean and tidy.

EVACARMAT  Honda Custom Car Mats is made from eco-friendly Sevilen material or EVA (Ethylene Vinyl Acetate). EVA is a new age polymer product. Dust block and remain inside diamond-shaped cells once it comes in. Please take out the mat, rinse with water, and slap it vigorously several times to get rid of it.

The EVACARMAT Honda Custom Car Mats easy fit with special fasteners corresponding to the Civic VI ั…ะตั‚ั‡ะฑัะบ (1995 – 2000) floor and non-slip backing velcro during driving. Also, they cover the maximum floor area in the passenger compartment.

EVACARMAT Honda Custom Car Mats for Civic VI ั…ะตั‚ั‡ะฑัะบ (1995 – 2000) is resistant to high and low temperatures. Material flexibility does not decrease even at โ€“50 โ„ƒ, which has repeatedly been tested in practice in northern countries. Additionally, +50 โ„ƒ does not affect at all the quality of the material.

Why is it worth buying Honda Custom Car Mats for Civic VI ั…ะตั‚ั‡ะฑัะบ (1995 – 2000) from EVACARMAT:

 1. Firstly, the floor mats for Civic VI ั…ะตั‚ั‡ะฑัะบ (1995 – 2000) is hypoallergenic and keep all dust inside of the unique shape.
 2. Secondly, the floor mat going design according to the salon’s shapes.
 3. Thirdly, Eva floor mats do not have a terrible smell like rubber or pile mats.
 4. Also, customers may forget about cleaning and vacuuming their vehicles.
 5. Thirty seconds it takes to clean EVACARMAT.
 6. Mats are the best solution for customers with families. Moreover, every driver knows what happens to the cleanliness of the cabin after a trip with children.
 7. Importantly, the colour design gives a modern, stylish look to the salon.
 8. Finally, waterproof maintenance of the interior vehicle and durable to tear scratches. An aluminium frame under high heels makes your first order impressive for any woman.
 9. Custom Car Mats are moulded and fit to any shape and interior.
 10. Full set benefits of quality protection from dirty shoes, dust, mud, waterproof, durable and reliable, custom fit, and suit all vehicle models.

EVACARMAT Honda Custom Car Mats for Civic VI ั…ะตั‚ั‡ะฑัะบ (1995 – 2000) can shop in a variety of colours combinations, and the style of the mat material combine with the colour of the webbing tape. It turns out an individual, unique and exclusive accessory for a car. Style your mats and checkout order on our website. Shipping right around Australia if your frame is in our database. Otherwise, feel free to call to signing an appointment for your custom mats in Melbourne.

In addition, we recommend have a look most popular model car sets our customer’s love to buy: Honda Car Floor Mats for Civic VI Sedan (1995 – 2000), Honda Civic Car Mat for IX (Sedan) (2011 – 2016), Honda Civic Car Mats for X Gen (Sedan) (2017 – …), Honda Car Mats for Honda CR-V IV (2012 – 2016), Honda Accord Car Mats for IX (CR) (2013 – 2017)

Place your order

Mat color
 • Grey
 • Brown
 • Beige
 • Black
Border color
 • Grey
 • Brown
 • Beige
 • Black
 • Yellow
 • Blue
 • SkyBlue
 • Red
 • Turquoise
 • Lime
 • Green
 • Orange
Front Mats
155 AUD
Front + Rear Mats
208 AUD
228 AUD
Front + Rear + Trunk Mats
269 AUD
299 AUD
Trunk Mats
129 AUD

Your order

Checkout
Order  ×
  Other car


   ×